Selamat datang ke GorillaPDF


Selamat datang ke GorillaPDF

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web GorillaPDF.


Dengan mengakses laman web ini kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini sepenuhnya. Jangan terus menggunakan laman web GorillaPDF jika anda tidak menerima semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Terminologi berikut digunakan untuk Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan mana-mana atau semua Perjanjian: 'Pelanggan', 'Anda' dan 'Anda' merujuk kepada anda, orang yang mengakses laman web ini dan menerima terma dan syarat Syarikat. 'Syarikat', 'Sendiri', 'Kami', 'Kami' dan 'Kami', merujuk kepada Syarikat kami. 'Parti', 'Pihak', atau 'Kami', merujuk kepada kedua-dua Pelanggan dan kami sendiri, atau sama ada Pelanggan atau kami sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai, sama ada melalui mesyuarat rasmi dalam tempoh tetap, atau apa-apa cara lain, untuk tujuan nyata untuk memenuhi Keperluan pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan/produk Syarikat yang dinyatakan, mengikut dan tertakluk kepada, undang-undang semasa Macedonia. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan/atau dia atau mereka, dianggap sebagai boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada sama.

biskut

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan menggunakan tapak web GorillaPDF, anda membenarkan penggunaan kuki menurut dasar privasi GorillaPDF.

Kebanyakan tapak web interaktif zaman moden menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan di beberapa kawasan tapak kami untuk membolehkan kefungsian kawasan ini dan kemudahan penggunaan untuk orang yang melawati. Beberapa ahli gabungan / rakan kongsi pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.

Lesen

Melainkan dinyatakan sebaliknya, GorillaPDF dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di GorillaPDF. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh melihat dan/atau mencetak halaman daripada https://gorillapdf.com untuk kegunaan peribadi anda tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 1. Terbitkan semula bahan daripada https://gorillapdf.com
 2. Jual, sewa atau sub-lesen bahan daripada https://gorillapdf.com
 3. Menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan daripada https://gorillapdf.com

Agihkan semula kandungan daripada GorillaPDF (melainkan kandungan dibuat khusus untuk pengedaran semula).

Komen Pengguna

 1. Perjanjian ini hendaklah bermula pada tarikh ini.
 2. Bahagian tertentu laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat, maklumat, bahan dan data ('Komen') di kawasan tapak web. GorillaPDF tidak menyaring, mengedit, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum penampilannya di laman web dan Komen tidak menggambarkan pandangan atau pendapatGorillaPDF, ejen atau ahli gabungannya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan atau pendapat tersebut. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, GorillaPDF tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk Komen atau untuk sebarang kos kerugian, liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau penampilan Komen di laman web ini.
 3. GorillaPDF berhak untuk memantau semua Komen dan mengalih keluar sebarang Komen yang dianggapnya mengikut budi bicara mutlaknya sebagai tidak sesuai, menyinggung perasaan atau sebaliknya melanggar Terma dan Syarat ini.
 4. Anda menjamin dan menyatakan bahawa:
  1. Anda berhak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
  2. Komen tidak melanggar mana-mana hak harta intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten atau tanda dagangan, atau hak proprietari lain mana-mana pihak ketiga;
  3. Komen tidak mengandungi sebarang bahan atau bahan yang memfitnah, memfitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi
  4. Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau adat atau membentangkan aktiviti komersial atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.
 5. Anda dengan ini memberikan kepada GorillaPDF lesen bebas royalti bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, mengeluarkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang dan semua bentuk, format atau media.

Hiperpautan ke Kandungan kami

 1. Organisasi berikut boleh memaut ke laman web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:
  1. Agensi-agensi kerajaan;
  2. Enjin carian;
  3. Pertubuhan berita;
  4. Pengedar direktori dalam talian apabila mereka menyenaraikan kami dalam direktori boleh memaut ke laman web kami dengan cara yang sama seperti mereka memaut ke laman web perniagaan tersenarai lain; dan
  5. Perniagaan Bertauliah Seluruh Sistem kecuali meminta organisasi bukan untung, pusat beli-belah amal dan kumpulan pengumpulan dana amal yang mungkin tidak memaut ke tapak Web kami.
 1. Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami, ke penerbitan atau ke maklumat tapak Web lain selagi pautan: (a) tidak mengelirukan dalam apa-apa cara; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang memautkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.
 2. Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan mengikut budi bicara kami permintaan pautan lain daripada jenis organisasi berikut:
  1. sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang biasa dikenali seperti Dewan Perniagaan, Persatuan Automobil Amerika, AARP dan Kesatuan Pengguna;
  2. tapak komuniti dot.com;
  3. persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal, termasuk tapak pemberian amal,
  4. pengedar direktori dalam talian;
  5. portal internet;
  6. firma perakaunan, undang-undang dan perunding yang pelanggan utamanya adalah perniagaan; dan
  7. institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami menentukan bahawa: (a) pautan itu tidak akan memberi kesan buruk kepada kami atau perniagaan terakreditasi kami (contohnya, persatuan perdagangan atau organisasi lain yang mewakili jenis perniagaan yang sememangnya disyaki, seperti bekerja di- peluang rumah, tidak dibenarkan untuk dihubungkan); (b) organisasi tidak mempunyai rekod yang tidak memuaskan dengan kami; (c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan yang dikaitkan dengan hiperpautan melebihi ketiadaan GorillaPDF; dan (d) jika pautan adalah dalam konteks maklumat sumber am atau sebaliknya konsisten dengan kandungan editorial dalam surat berita atau produk serupa yang memajukan misi organisasi.

Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami, ke penerbitan atau ke maklumat tapak Web lain selagi pautan: (a) tidak mengelirukan dalam apa-apa cara; (b) tidak membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya secara palsu; dan (c) sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

Jika anda adalah antara organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kami dengan menghantar e-mel ke: webmaster@gorillapdf.com Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan (seperti sebagai nombor telefon dan/atau alamat e-mel) serta URL tapak anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin pautkan ke laman web kami, dan senarai URL di tapak kami untuk yang anda ingin pautkan. Biarkan 2-3 minggu untuk maklum balas.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat hyperlink ke laman web kami seperti berikut:

 1. Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
 2. Dengan menggunakan pencari sumber seragam (alamat web) yang dipautkan kepada; atau
 3. Dengan menggunakan mana-mana perihalan lain laman web kami atau bahan yang dipautkan dengan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di tapak pihak yang memautkan.

Tiada penggunaan logo GorillaPDF atau karya seni lain akan dibenarkan untuk memautkan tanpa perjanjian lesen tanda dagangan.

Iframes

Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis yang nyata, anda tidak boleh membuat bingkai di sekeliling halaman Web kami atau menggunakan teknik lain yang mengubah dalam apa jua cara persembahan visual atau penampilan laman web kami.

Pemeliharaan Hak

Kami berhak pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya untuk meminta anda mengalih keluar semua pautan atau mana-mana pautan tertentu ke laman web kami. Anda bersetuju untuk segera mengalih keluar semua pautan ke laman web kami atas permintaan sedemikian. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini serta dasar pemautannya pada bila-bila masa. Dengan terus memaut ke laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat pautan ini.

Pembuangan pautan dari tapak web kami

Jika anda mendapati mana-mana pautan di laman web kami atau mana-mana laman web yang dipautkan tidak menyenangkan atas sebarang sebab, anda boleh menghubungi kami mengenai perkara ini. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi tidak akan mempunyai kewajipan untuk berbuat demikian atau membalas terus kepada anda.

Walaupun kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak komited untuk memastikan tapak web kekal tersedia atau bahan di tapak web sentiasa dikemas kini

Liabiliti Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang kandungan yang muncul di laman web anda. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang timbul daripada atau berdasarkan Laman Web anda. Tiada pautan boleh muncul pada mana-mana halaman di Laman Web anda atau dalam mana-mana konteks yang mengandungi kandungan atau bahan yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana pertiga hak parti.

Penafian

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan tapak web kami dan penggunaan laman web ini (termasuk, tanpa had, sebarang waranti yang tersirat oleh undang-undang berkenaan dengan kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan dan/atau penggunaan penjagaan dan kemahiran yang munasabah). Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

 1. mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi akibat daripada kecuaian;
 2. mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan;
 3. mengehadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
 4. mengecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

Had dan pengecualian liabiliti yang dinyatakan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mentadbir semua liabiliti yang timbul di bawah penafian atau berkaitan dengan perkara penafian ini, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort (termasuk kecuaian) dan untuk pelanggaran kewajipan berkanun.

Setakat laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.

Fail Dimuat Naik

Ia dilarang sama sekali untuk memuat naik dan menggunakan bahan yang menyalahi undang-undang untuk diproses melalui perkhidmatan Laman Web. Apabila membuka kunci fail PDF, kami tidak bertanggungjawab atas tindakan anda dan anda mesti mempunyai kebenaran untuk mengalih keluar kata laluan daripada fail atau anda mestilah pemilik sah fail tersebut.

Privasi

GorilaPDF berhak untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan analitik dan pentadbiran. Walau bagaimanapun, kami amat menghormati privasi pengguna. Baca lebih lanjut mengenai dasar privasi kami di bahagian Dasar Privasi Laman Web.